Algemen voorwaarden.


Oldtimer B.V.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Oldtimer B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Oldtimer B.V. gevestigd aan de
Geestakkers 5 A te Heeze, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
57399352;
b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Oldtimer B.V. een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Oldtimer B.V.;
d. website: de website www.oldtimerbv.nl.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Oldtimer B.V. en de klant
waarop Oldtimer B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is
afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Oldtimer B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Oldtimer B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Oldtimer B.V. verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen
onderhevig en binden Oldtimer B.V. niet.
3.3 Oldtimer B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s exclusief BTW, verzendkosten
en verwijderingsbijdragen.
3.5 De door Oldtimer B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. Oldtimer B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
de klant binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de
door of namens hem aan Oldtimer B.V. verstrekte gegevens waarop Oldtimer B.V. haar aanbieding
baseert.
3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod, is Oldtimer B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Oldtimer B.V. anders aangeeft.
3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Oldtimer B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.9 Oldtimer B.V. heeft het recht onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending naar een klant niet
zijnde een natuurlijk persoon geschiedt na vooruitbetaling van het factuurbedrag, in welk geval de
klant dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren etc., van de aangeboden
producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering
en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal
hebben, zal Oldtimer B.V. de klant hierover van tevoren inlichten.
5.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal Oldtimer B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen
indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Oldtimer B.V. kunnen
worden toegerekend.

Artikel 6 Prijswijziging
6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de
overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling
of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.

Artikel 7 Leveringen en leveringstermijnen
7.1 Producten die niet voorradig zijn, worden door Oldtimer B.V. besteld en in overleg met de klant
later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd kunnen
worden, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon het recht de overeenkomst kosteloos te
ontbinden.
7.2 Via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres,
totdat de klant aan Oldtimer B.V. en nieuw adres heeft opgegeven.
7.3 De door Oldtimer B.V. opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.4 De door Oldtimer B.V. opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is
bevestigd.
7.5 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering
overschreden wordt, kan daarvan aan Oldtimer B.V. slechts een verwijt worden gemaakt voor zover
een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.6 In het geval dat een door Oldtimer B.V. met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt
overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar
doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder
omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd
met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.7 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart op de website, voorafgaand aan het moment van
bestellen, vermeld.
7.8 Indien de klant meerdere producten via de website bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één
levering wordt uitgeleverd.
7.9 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het
risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven
tijdens het bestelproces.
8.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de klant zijnde een rechtspersoon het
factuurbedrag te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.3 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de klant zijnde een natuurlijk persoon het
factuurbedrag te betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.
8.4 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant
van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft
de vordering te voldoen, kan Oldtimer B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval de klant
naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding
van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
8.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de
vorderingen van Oldtimer B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Zekerheid
De klant is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Oldtimer B.V. zekerheid te stellen voor al
hetgeen hij uit hoofde of i.v.m. overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen Oldtimer B.V. en de
klant of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Oldtimer B.V. ter voldoening van al zijn huidige
dan wel toekomstige schulden aan Oldtimer B.V. uit welke hoofde dan ook.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en retentie
10.1 Door Oldtimer B.V. geleverde producten aan de klant zijnde een rechtspersoon blijven eigendom
van Oldtimer B.V. totdat de klant alle verplichtingen uit de met Oldtimer B.V. gesloten overeenkomst is
nagekomen.
10.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Oldtimer B.V. zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.4 Wanneer Oldtimer B.V. goederen van de klant onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen
onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de
opdracht, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Oldtimer B.V. heeft dit
retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
verschuldigd is.

Artikel 11 Ontbinding
11.1 De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht
gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen
te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele
labels, verpakkingen, etc. Oldtimer B.V. zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na
ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde
product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de
vereisten voor gebruikmaking van dit recht.
11.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de
verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
11.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product op enige wijze naar
specificaties van de klant is vervaardigd.
11.4 Oldtimer B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de
overeenkomst niet nakomt.
11.5 Oldtimer B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijk ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de
klant – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de klant in staat
van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van de klant
wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. Oldtimer B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn
gehouden.
11.6 Voorts is Oldtimer B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.7 Oldtimer B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst
op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Oldtimer B.V. ter kennis is gekomen,
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In
geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen,
is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
11.8 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Oldtimer B.V. op de klant
onmiddellijk opeisbaar. Indien Oldtimer B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 12 Klachtenregeling en verjaring
12.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen
bekwame tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een
termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden bij:
Oldtimer B.V.
de Geestakkers 5 A
5591 RC Heeze
tel: 040-2263303
fax: 040-2263816
e-mail: info@oldtimerbv.nl
12.2 Klachten worden door Oldtimer B.V. binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een
klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden
gesteld van de vertragingsduur.
12.3 Door Oldtimer B.V. als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden
gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten
welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor
rekening van Oldtimer B.V..
12.4 Alle aanspraken jegens Oldtimer B.V. die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Oldtimer B.V. zijn
ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een
verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Oldtimer B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan
worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 14 van deze algemene
voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door
of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 Oldtimer B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke
onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website
wegens onderhoud of anderszins.
13.3 Oldtimer B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Oldtimer B.V. is
uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Oldtimer B.V. kenbaar behoorde te zijn.
13.4 Oldtimer B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld
verkeerd of ondeskundig gebruik.
13.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Oldtimer B.V. geleverde product,
sluit Oldtimer B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-)
schade.
13.6 In geen geval is Oldtimer B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat
de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
13.7 Oldtimer B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.8 Indien Oldtimer B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Oldtimer B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat
gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oldtimer B.V.
of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Oldtimer B.V. liggen, dan wel niet aan haar
doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door
derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst
van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of
niet tijdig leveren van producten aan Oldtimer B.V. door haar leveranciers; ex- en importverboden;
branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Oldtimer B.V. of van haar leverancier; het
verbranden van middelen van vervoer van Oldtimer B.V. of haar leverancier, het optreden van
storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het
nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg
brengende.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Oldtimer
B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect
gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan
wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het
geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er
slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende
mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Oldtimer B.V. als
de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die
te benutten.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.

Artikel 15 Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel
waarvoor deze verstrekt zijn.
15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Oldtimer B.V.
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en Oldtimer B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door
de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Oldtimer B.V. niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Oldtimer B.V.
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
16.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Oldtimer B.V., mag de klant
geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft
verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 17 Beveiliging en internet
Oldtimer B.V. zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de
risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de
website ingevoerde gegevens, maar Oldtimer B.V. kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de
gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Op elke overeenkomst tussen Oldtimer B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Oldtimer B.V. worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in ‘s Hertogenbosch. De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft
1 maand de tijd nadat Oldtimer B.V. zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om
voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  Years of experience in tires
  Delivery directly to your home
  Free advice
  Years of experience in tires

Call 040 - 226 33 03 or mail to info@oldtimerbv.nl. Oldtimer is available Monday through Friday from 8:30 AM to 12:30 PM and from 1:30 PM to 5:30 PM.